Tổng điều tra kinh tế năm 2017
loading...
11:03 16/06/2017

Ban chỉ đạo tổng điều tra Kinh tế năm 2017 của UBND xã  Kỳ Văn đã chỉ đạo điều tra viên tổ chức điều tra lập danh sách các cơ sở SXKD cá thể. Kết quả có 218 cơ sở SXKD cá thể có địa điểm cố định và 37 cơ sở không có địa điểm cố định.

Ý kiến bạn đọc